Dr. Viki Sahajpal

 


 

Dr. Viki Sahajpal

Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre

300 Prince Philip Drive

St. John’s, Newfoundland & Labrador

Canada

A1B 3V6

Tel: (709) 777-4506