Dr. Samer Kamal Fahim Hanna

 

Dr. Samer Kamal Fahim Hanna

Unit 48
2140 North Park Drive
Brampton ON L6S 0C9
Phone: (905) 595-4970
Fax: (905) 595-4980