Dr. Kamal Bali


 

Dr. Kamal Bali

Juravinski Hospital 

Hamilton Health Sciences

711 Concession Street

Hamilton, ON, L8V 1C3

Tel: (905) 521-2100